ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด สำนักปลัด วันที่ 29 สิงหาคม 2565

0
12
4. ประกาศผลการสรรหา จ้างเหมากองช่าง 29 ส.ค.65