แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0
190

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ส. 2534 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จึงดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี รวมถึงเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถกต้อง ทันตามกำหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บ

แผนงาน66