ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้าย ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
5
เอกสาร 69_merged