คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.&University of California, Devis ดูงาน

    15 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ รองนายก และ นางสาวพลเกต อินตาปลัดนำผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ University of California, Devis ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงาน “บทบาทององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพชุมชน” ของตำบลดอนแก้ว โดยมี นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เป็นผู้บรรยาย และมีบุคลากรครูโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา แปลภาษา ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว และเยี่ยมชมโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว