เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมราวกันตก และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2 (โชคทวี) หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น

0
25