แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว (พ.ศ. 2566 – 2570)

0
20

2.ประกาศจัดทำแผนป้องกันทุจริต ปี 2566-2570

5.บันทึกข้อความจัดทำแผนป้องกันการทุจริต

4.แผน ป.ป.ข. 2566 - 2570