โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย

0
16

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว โดยมีวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาววันดี หน่อคำศักดิ์ ผุู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว บรรยายหัวข้อ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” และ นางสาวหทัยรัตน์ สีรานันท์ นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว บรรยายหัวข้อ เรื่อง “บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับการจัดการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here