โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย

0
8

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดอบรมโครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ” คือ นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ผุู้นำชุมชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลดอนแก้ว (ก.ธ.ต.ดอนแก้ว) และประชาชนตำบลดอนแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here