สำนักปลัดอบต.ดอนแก้ว

0
414

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติยาพรรณ ต้นคำ

หัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้าราชการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  กันทวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวราลักษณ์  ยอดคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายปฏิภาณ  อ่อนคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายรัชภูมิ  พึ่งพุ่มแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวอรณัชชา  อิ่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายสมเกียรติ นำเทียน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ลูกจ้างประจำ

นายทนันชัย  ศรีวิชัยนันท์
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

นางสาวทัศฎาภร วะรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพรชัย สุนทรชัยบูรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสมศักดิ์ คำฝั้น
พนักงานขับรถยนต์
นายกรกฎ  อึ้งตระกูล
พนักงานดับเพลิง
นายกรณ์  พูนทาจักร์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอัญชลี  ตุละเสน
(จนท.งานป้องกัน)

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสาคร อิ่นชัย
คนงานทั่วไป
นางสาวธารวิมล  ชัยวงค์
คนงานทั่วไป
(จนท.งานพิมพ์)
นางสาวสายธาร  วงศ์เกษตรกร
คนงานทั่วไป
(จนท.งานดับเพลิง)
นายณัฐภพ สืบบัวแก้ว
คนงานทั่วไป
(จนท.งานดับเพลิง)
นายกิตติศักดิ์ ไชยยา
คนงานทั่วไป
(จนท.งานดับเพลิง)
นายโอภาส อาหยิ
คนงานทั่วไป
นายศรีวิชัย ส่วนตัว
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชุติพนธ์ คำพิละ
นายจีรศักดิ์  โพธิมา
นายชัยศักดิ์ อึ้งตระกูล
นายภาณุพงศ์ มาลีพันธ์
นายวัชระ  กันตี
นางอำพา ฟูมีแสง
นายธนพัต  ชัยวงค์

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้าราชการ

นายอมรพันธ์  กันทาติ๊บ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชญาดา  น้อยอ่ำ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฏฐาสิริ เศรษฐพัฒน์
นิติกรปฏิบัติการ
นายนรเศษฐ  ชุ่มถนอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสายฝน สุยะหล้า
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจุฬาลักษณ์ คำตา
ผู้ช่วยนิติกร

ฝ่ายอำนวยกาาร

ข้าราชการ

นางนภัสภรณ์  ทอเตี้ย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวขวัญหทัย  สายอุดม
นักทรัพยากรบุคคลการชำนาญการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวศศิวิมล ศรีวิชัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวลลิตา ยอดสุข