กองช่าง

0
128

นายเกรียงไกร  จันณะคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ข้าราชการ

นายปรัชญา  แสงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสมบุญ แซ่จิว
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายอุทัย ยิ่งยอด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวอภิสรา  เมืองไชย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายธงชัย  กลิ่นลั่นทม
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

นายกานต์นิธิ ของล้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษณ วงศ์เลิศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเสาร์  สุนะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจำลอง ต้านคือ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายอนุรักษ์ จือทอง
ผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล
นายนิรันดร์ ฟองแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายนิรุต อินล็อกฟอง
คนสวน
นายโกศล มะโนหาญ
คนสวน
นายสมบัติ เมืองใจ
คนสวน
นายอานัท ไชยวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิชาติ ศรีสุทะ
คนงานทั่วไป
นายภูมินทร์  เหลืองกระโทก
คนงานทั่วไป
นายธีรชัย เป็งวารินทร์
คนงานทั่วไป
นายสอน เจริญยิ่ง
คนงานทั่วไป
นายธีระพงศ์ เทียมแก้ว
คนงานทั่วไป
นายณัฐพล  วงฤทธิ์
คนงานทั่วไป
นายประเสริฐ ปราพรหม
คนงานทั่วไป
นายวสันต์ พึ่งเกษม
คนงานทั่วไป
นางสาวปาริฉัตร  จิตตคุปต์
คนงานทั่วไป

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอภิสิทธิ์  ศรีสุทะ
นายนพชัย  ต้านคือ
นายอนุศาสน์  คำไวย์
นายเมธานนท์ ติยะกว้าง