กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0
129

นายศุทธา   แพรสี
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ข้าราชการ

นางสาวอารีรัตน์  มาตัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวศุภวรรณ แป๊ะเส็ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธัญพิสิษฐ์ คุณโลก
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวประทุมวรรณ  โลกา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสิรินธรัตน์ พร้อมประเสริฐ
นายณัฐพล คำฝั้น
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุพันธ์  ศรีมูล
คนงานทั่วไป
นายธีรพันธ์  เนตรนคร
คนงานทั่วไป
นางสาวแสงดาว  กันทะปัน
คนงานทั่วไป
นายนพดล  ชัติคำฟู
คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวธนิษนันท์  วงค์อนุกุล
นายธนวัฒน์  แบนถี
นายสุรินทร์  ขัติคำฟู