กองสวัสดิการสังคม

0
96

นางสาวบุญศิริ  ศรียอด
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

ข้าราชการ

นางสาวบุญศิริ  ศรียอด
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นายวรพงค์  อินทะนิล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวฟาริดาห์ มามณี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวดลดา  เมืองมา นางสาวชนากานต์  แสนสมภาร
นายชัยธวัช  ชัยวงค์