กองคลัง

0
118

นางสาว สุปวีณ์ ศรีโสดา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ข้าราชการ

นางเพชรจรัส  ชัยยะ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางจารุวรรณ  ดวงจันทร์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางทิพวรรณ  จันณะคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกัณฐาภรณ์ คำเอื้อย
พนักงานจ้างทั่วไป

 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ

นายสายันต์  ภูผิวขำ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางวราสินี รุ่งเรืองเกษร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายชินวิชญ์ ธิยานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกัญญารัตน์ อิ่นแก้ว
นางสาวยุพารัตน์ บัวหอม

ฝ่ายพัฒนารายได้

ข้าราชการ

นางวรนุช  ภูผิวขำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายวรภูมิ พานิชการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวรักสุดา  นิมิตคงคา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายกิติกร สิริมะโน
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิรักษ์ เชียงตา
คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธัญเทพ เนาวสัน