กองเกษตร

0
76

นายธีระพัฒน์  สมฤทธิ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ข้าราชการ

นายธีระพัฒน์  สมฤทธิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายอภิชาติ  อินทรสุวรรณ
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนราพงษ์  กันธิยะ
คนงานทั่วไป
นายทรงเกียรติ  คำเพราะ
คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมศักดิ์  ทองสุข

 

นางสาวจินดารัตน์  โมตาลี
นายปรีชา   เลาเท่า