กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

0
98

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

– ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวอรพินทร์  เสาร์เจริญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายสหรัฐ ศรีมูล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลภัทร  ทินกร
นางสาวพัชรินทร์ ชัยพรหม
นางสาวศิวปรียา วงศ์รัตน์เจ้า