หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ 02 ตุลาคม 2560

แผนการจัดหาพัสดุ 02 ตุลาคม 2560

0
4

 

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนิน

งานจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แผนการจัดหาพัสดุ 02 ตุลาคม 2560

 

แผนการจัดหาพัสดุ-02-ตุลาคม-2560.pdf (2 downloads)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here