ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB ๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
งานบริการและก่อสร้างระบบชลประทาน(๗๒.๑๔.๑๒.๐๘ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ยิ้มแฉ่ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here