แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564)

0
104
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 (3.1-3.2) ยุทธศาสตร์ อปท. (61-64)
ส่วนที่ 3 (3.3) ความเชื่อมโยง (แบบ ยท.01)
ส่วนที่ 3 (3.4) แผนผังยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.02)
ส่วนที่ 3 (3.5) รายละเอียดยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 (4.1) อปท.ดำเนินการเอง (แบบ ผ.01)
ส่วนที่ 4 (4.2) งบอุดหนุนหน่วยงานอื่น (แบบ ผ.02)
ส่วนที่ 4 (4.3) ประสานแผนกับ อบจ. (แบบ ผ.03)
ส่วนที่ 4 (4.4) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07)
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล (61-64)
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี-พ.ศ.2561-2564.7z (12 downloads)

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here