การประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562/2

นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว กำหนดการประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การจัดการปฏิกูลและมูลฝอย (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) และ (วาระที่ 3 ขั้นพิจารณาเห็นชอบให้นายอำเภอลงนาม) วันที่ 12 กันยายน 2562 โดยประชาชนสามารถรับชมการไลท์สดการประชุมสภาที่ Facebook เพจ : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม https://www.facebook.com/pr.donkaew/vid

eos/2163777043921085/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here