“วันท้องถิ่นไทย” และ พิธีมอบรางวัล “คนดีศรีดอนแก้ว” ครั้งที่ 9

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายตำบลดอนแก้ว ได้กำหนดจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” และพิธีมอบรางวัล

  “คนดีศรีดอนแก้ว” ระดับตำบล จำนวน 17 คน ระดับกองงาน จำนวน 10 คน และระดับหมู่บ้าน จำนวน 33 คน ตามโครงการคนไทยใจอาสาครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมด้วยนางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์ ท้องถิ่นอำเภอแม่ริมร่วมเป็นเกียรติในงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
  1. เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
  2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี สร้างขวัญและกำลังใจ
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีจิตสาธารณะ สร้างเครือข่ายจิตอาสา
  4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การให้บริการประชาชน
  กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจวัดไข้ รวมถึง มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการแก่ผู้ร่วมงานเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส โควิด 19, การแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ร่วมงาน, พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับ และถวายภัตตาหารเพล ,พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5,อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563, พิธีมอบรางวัลคนดีศรีดอนแก้วและนิทรรศการผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,การแสดงการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากโรงเรียนบ้านดอนแก้ว, และการพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว