กองการศึกษาฯ ฝ่ายกิจการโรงเรียน ศพด. อบต.ดอนเเก้ว (๒)