องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ช่องทางการติดต่อเเละพูดคุย

6,220แฟนคลับชอบ

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ อบต.ดอนแก้ว ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/76kf3e หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายนพดล ณ เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มอบหมายให้ นายยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว, นายชาญชัย ธนัญชัย รองนายก อบต.ดอนแก้ว, นายวิโรจน์ สมมิตร เลขานุการนายกฯ และนายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

E-service ระบบให้บริการออนไลน์