องค์กรของเรา

เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

 

 

ตำบลดอนแก้ว เดิมเป็นตำบลที่อยู่ในเขตของตำบลแม่สา ต่อมาปี พ.ศ.2474 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เหตุที่ชื่อ “ดอนแก้ว” เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น และเพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งแต่โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงต่อท้ายเป็น “ดอนแก้ว” ซึ่งแปลว่า ที่ดีงาม จึงเรียกกันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

  • สถานที่ตั้ง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  • โทรศัพท์ 053-121-585 โทรสาร 053-121-573
  • ประชากร 16,254 คน 8,440 ครัวเรือน
  • พื้นที่ 48.53 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน)

ที่ตั้งและอาณาเขต

 

 

       ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอำเภอแม่ริม ระยะห่างจากที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอแม่ริม ประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง) มีสภาพการคมนาคมโดยทั่วไป ระหว่างที่ว่าการอำเภอแม่ริม หรือตัวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับดี
อาณาเขต               ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตติดต่อโดยรอบดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ตำบลแม่สา            อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลช้างเผือก        ตำบลป่าตันอำเภอเมืองและสันดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลสันผีเสื้อ         อำเภอเมืองและตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลแม่แรม           อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
        สภาพภูมิประเทศลักษณะพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงภูเขา เขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย และริมฝั่งแม่น้ำปิงต่อเนื่องกับตำบลแม่สา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร หรือเขตชุมชน 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด คือ พื้นที่ทางฝั่งขวาของถนนเชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันออก) สำหรับพื้นที่ที่เหลือ 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตทหาร (ที่ราชพัสดุ) และเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  อยู่ในความดูแลของเขตทหารเกือบทั้งหมด ประมาณ 20,000 ไร่ อยู่ทางฝั่งซ้ายของถนนเชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันตก) และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 350 เมตร พื้นที่ป่าตำบลดอนแก้วมีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,000 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้และเขตทหาร พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สุเทพ-ปุย และแม่สา