พันธกิจ วิสัยทัศน์เเละ จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

“ ดอนแก้ว ตำบลแห่งสุขภาวะ ”

หมายถึง ตำบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อันได้แก่
1.  สุขภาวะทางกาย   หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น
2.  สุขภาวะทางจิต    หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น
3.  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชนและมี   สันติภาพ เป็นต้น
4. สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และชุมชน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  • สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • จัดให้มีการก่อสร้างและพัฒนาการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง
  • ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์
  • พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และประชาชนในท้องถิ่น  ให้มีความรู้  คุณธรรม  และจริยธรรม  ในการทำงานและการดำเนินชีวิต
  • จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ควบคุมและระวังโรคติดต่อ
  • ส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนภายในท้องถิ่น
  • พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสนับสนุนบทบาทขององค์กรศาสนา และส่งเสริมกิจกรรมในการเผยแพร่หลักธรรมของศาสนารวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

หมายถึง ตำบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อันได้แก่
1.  สุขภาวะทางกาย   หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น
2.  สุขภาวะทางจิต    หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น
3.  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชนและมี   สันติภาพ เป็นต้น
4. สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และชุมชน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น