โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล

๑. โครงสร้างการเเบ่งส่วนราชการ
๑.๑ สำนักปลัด ฝ่ายบริการงานทั่วไป
๑.๒ สำนักปลัด ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒.๑ กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี
๒.๒ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
๒.๓ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
๓. กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๔.๑ กองการศึกษาฯ ฝ่ายบริหารการศึกษา
๔.๒ กองการศึกษาฯ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
๔.๒.๑ กองการศึกษาฯ ฝ่ายกิจการโรงเรียน ร.ร.ดอนเเก้วเนรมิตปัญญา
๔.๒.๒ กองการศึกษาฯ ฝ่ายกิจการโรงเรียน ร.ร.บ้านดอนเเก้ว
๔.๒.๓ กองการศึกษาฯ ฝ่ายกิจการโรงเรียน ศพด. อบต.ดอนเเก้ว (๑)
๔.๒.๔ กองการศึกษาฯ ฝ่ายกิจการโรงเรียน ศพด. อบต.ดอนเเก้ว (๒)
๕.๑ กองสาธารณสุขฯ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๕.๒ กองสาธารณสุขฯ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
๖. กองสวัสดิการสังคม
๗. กองส่งเสริมการเกษตร
๘. หน่วยตรวจสอบภายใน