โครงสร้างฝ่ายบริหาร

นายนพดล ณ เชียงใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเเก้ว
หมายเลขติดต่อ 081-881-4304
053-121573 ต่อ 13

นายอนันต์ ปัญญาวีร์

ที่ปรึกษานายกฯ
หมายเลขติดต่อ  081-111-2049
053-121573 ต่อ 13

นายราชันย์ บัวสุข

ที่ปรึกษานายกฯ
หมายเลขติดต่อ  091-859-9229
053-121573 ต่อ 13

นายชาญชัย ธนัญชัย

รองนายกฯ
หมายเลขติดต่อ  081-911-4125
053-121573 ต่อ 43

นายยุทธนา บุญสูง

รองนายกฯ
หมายเลขติดต่อ  064-452-6659
053-121573 ต่อ 19

นายวิโรจน์ สมมิตร

เลขานุการนายกฯ
หมายเลขติดต่อ  081-3669603
053-121573 ต่อ 13