โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

นางปทิตตา สุดด้วงเเก้ว

รองประธานสภา อบต. ดอนเเก้ว

นายฉัตรมงคล ชัยวงค์

ประธานสภา อบต. ดอนเเก้ว

นางสาวพลเกต อินตา

เลขานุการสภา อบต.ดอนเเก้ว

นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายอำนวย เเก้วก๊อ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายบุญเป็ง จอมคีรี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายสุรัตน์ สุรินทร์เเก้ว

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายจำนงค์ เรือนเงิน

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นายเชาว์ พงษ์ตะวัน

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นางจรัสศรี เหมือนวงศ์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นางวงศ์เดือน ทินกร ณ อยุธยา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นางบัวลอย หลักดี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นางศรีนวล วังผาสุข

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นายปรีชา บุญยงค์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นายสุรเชษฐ นินคำ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายปรสงค์ เหลี่ยมเเสง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายจักรกฤษ เรือนทอง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นายประเสริฐ เทพทอง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10