โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล

  • อบต ดอนเเก้ว ดอนเเก้ว DNA
    ตำบลดอนแก้ว เดิมเป็นตำบลที่อยู่ในเขตของตำบลแม่สา ต่อมาปี พ.ศ.2474 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เหตุที่ชื่อ "ดอนแก้ว" เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น และเพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งแต่โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงต่อท้ายเป็น "ดอนแก้ว" ซึ่งแปลว่า ที่ดีงาม จึงเรียกกันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้

 

โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ กองช่าง
โครงสร้างข้าราชการประจำ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
ฝ่ายนโยบายเเละเเผน กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย กองส่งเสริมการเกษตร
กองคลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอนเเก้ว อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่