ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ปี2563

นายอำเภอแม่ริม อนุมัติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และนายก อบต.ดอนแก้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

คำนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ส่วนที่ 3 (มิติที่1) ส่วนที่ 3 (มิติที่2) ส่วนที่ 3 (มิติที่3) ส่วนที่ 3 (มิติที่4)