โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562  และโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว  

ฝึกอบรม”เทคนิคการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย

12 ก.ย.62 ฝึกอบรม"เทคนิคการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย" ให้แก่นักสำรวจชุมชน จากคณะรัฐศาสตร์ มช. โดยมี นายยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ช่วงเช้าเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภาษี ช่วงบ่ายลงฝึกปฎิบัติในพื้นที่  

การประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562/2

นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว กำหนดการประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การจัดการปฏิกูลและมูลฝอย (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) และ (วาระที่ 3 ขั้นพิจารณาเห็นชอบให้นายอำเภอลงนาม) วันที่ 12...