ข่าวประชาสัมพันธ์

กองส่งเสริมการเกษตรและสมาชิกเกษตรเขตเมืองตำบลดอนแก้วได้เข้าร่วมอบรมการฝึกอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

กองส่งเสริมการเกษตรและสมาชิกเกษตรเขตเมืองตำบลดอนแก้วได้เข้าร่วมอบรมการฝึกอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป หลักสูตรการผลิตสารสกัดสมุนไพรและการใช้กับดักเพื่อกำจัดศัตรูพืช...

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะตำบลดอนแก้ว

ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนตำบลดอนแก้ว (ขยะบุฟเฟ่ต์)...

นวัตกรรมสังคมสร้างสุขด้วยการแบ่งปัน

  นวัตกรรมท้องถิ่นภายใต้การบริหารจัดการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่...

เข้าร่วม Big...

ศอ.จอส.อบต.ดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา...

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันนี้กองส่งเสิมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง...

สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนิการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน...

การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท....

การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web...

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ...

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...

รับสมัครจำนวนจำกัดแค่ 20...

🙋‍♂️ประชาสัมพันธ์🙋‍♀️ 👉รุ่นที่ 1-3...

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ...

โครงการบ้านพอเพียงชนบทในปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแก้ว...

ผลการประเมิน LPA)...

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ 5...

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม...

แก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา)...

จิตอาสาตำบลดอนแก้ว ร่วมดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า...

โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว

สำนักงานปลัดฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักปลัด...