ข่าวประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมสังคมสร้างสุขด้วยการแบ่งปัน

  นวัตกรรมท้องถิ่นภายใต้การบริหารจัดการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่...

เข้าร่วม Big...

ศอ.จอส.อบต.ดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา...

จิตอาสาวันที่ 5...

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5...

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันนี้กองส่งเสิมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง...

สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนิการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน...

การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท....

การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web...

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ...

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ...

โครงการบ้านพอเพียงชนบทในปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแก้ว...

ผลการประเมิน LPA)...

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ประกาศ เรื่อง...

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สังกัด...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจ้างเหมาบริการ 5...

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม...

แก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา)...

จิตอาสาตำบลดอนแก้ว ร่วมดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า...

โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว

สำนักงานปลัดฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักปลัด...

ทดสอบอัพโหลด

https://drive.google.com/open?id=1vKkQ5yoa0uxXZC2LNeye_M-LksrN7pyN เปิดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง...

1.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ...

1.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม ...

ข่าวกฎหมายรายเดือน ประจำเดือน...

"กัญชา" ปลูกยังไงให้กูกฎหมาย  

เป็นประกาศประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมเเบบฟอร์มเเสดงความคิดเห็น

เป็นประกาศประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว...

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ดอนเเก้ว DNA...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

  ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Q&A