ประกาศประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมเเบบฟอร์มเเสดงความคิดเห็น

เป็นประกาศประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ประกาศถึง วันที่ 15 สค. 62  

รายงานเอกสาร

รายงานเอกสาร