งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์เเละจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น