งานตรวจสอบภายใน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริต

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

งานตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ 2563

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

องค์ความรู้